Allmänt

Så stor är den svenska statsskulden

Sveriges statsskuld är detsamma som det samlade under- och överskottet i statens budget. I slutet av 2017 uppgick statsskulden till 1 274 miljarder svenska kronor. Det är Riksgälden som lånar pengar åt staten när det är underskott i budgeten. Denna centrala finansförvaltning som rapporterar till Finansdepartementet har även till uppgift att amortera på statsskulden när det är överskott. Pengarna till statens lån kommer från skuldsedlar, framförallt från obligationer. Långivarna är de svenska och utländska banker, pensionsfonder, privatpersoner och försäkringsbolag som köper dessa obligationer.

Hur betalas statsskulden?

Statsbudgeten finansierar statsskuldens räntebetalningar. När ett lån löper ut betalas detta genom nya lån. Statens största inkomstkälla är de intäkter som kommer från de skatter som hushåll och företag betalar in. Dessa ska räcka till statens utgifter och skulder. Det råder delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt att låna. Många anser att svaret inte är entydigt. Långsiktiga lån till konsumtion anses generellt vara av ondo, men lån kan vara bra för att kortsiktigt stimulera landets ekonomi. Investeringar som det tas lån till kan leda till framtida ökade inkomster. Regeringen strävar efter att förvalta statsskulden till minimala räntekostnader.

Ökar eller minskar statsskulden?

Under de senaste åren har statsskulden, enligt Riksgälden, varierat mellan 1 100 miljarder och 1 400 miljarder kronor. Däremot kan man konstatera att dennas andel av bruttonationalprodukten (BNP) minskat från över 70 % till strax över 30 % under samma period. Skulden har alltså blivit mindre i förhållande till invånarnas samlade inkomster, statsskulden fortsätter att krympa och är nu den lägsta sedan 1977.

Riksgälden betonar gärna vikten av att Sverige har stabila statsfinanser. Huruvida landet har för sunda statsfinanser är en politisk fråga, det nuvarande målet ligger på ett överskott i offentlig sektor på minst en procent av BNP. Om statsskulden stiger snabbt kan detta innebära negativa ekonomiska effekter. Det skapas en oro för att skulden inte ska kunna betala och räntorna går uppåt eftersom långivarnas risker ökar.

När kommer statsskulden att ha betalats av?

2010 kunder vi läsa artiklar om att statsskulden enligt dåvarande prognoser och tillväxt skulle vara borta år 2018. Nu vet vi att detta inte är fallet. Finns det någon tidpunkt då statsskulden måste ha betalats? Svaret är nej, det finns det inte. Idag finns det inte heller några politiska ambitioner som gör gällande att hela statsskulden ska betalas av. Man kan helt enkelt inte jämföra statsskulden med den typ av lån som en enskild individ tar. Individen upphör ju en dag att existera medan staten förväntas fortsätta att finnas till och ta del av invånarnas skatteintäkter.